Belka
Sobota, 15 Czerwca 2019   imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - : Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku

Data publikacji: 2018-08-07, Data modyfikacji: 2018-08-07
A A AWydrukDrukuj  
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Besku Kolejowa 60 38-524 Besko OSP.ZP.2.2018 Tel  0134673061 Fax 0134673520 poczta elektroniczna sr@besko.pl adres internetowy:  http://osp.besko.pl/                                                              Besko, 2018-08-07       Ogłoszenie nr 500188550-N-2018 z dnia 07-08-2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Besku : Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 588564-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Besku , Krajowy numer identyfikacyjny 370511403, ul. Kolejowa   60, 38-524  Besko , woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134673061, e-mail sr@besko.pl, faks 134673520. Adres strony internetowej (url): http://osp.besko.pl/ I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): OSP.ZP.2.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i transport) jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku . Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu i urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wypełniona tabela z załącznika nr 2 do SIWZ stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu w myśl ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, b) być fabrycznie nowy (dopuszcza się podwozie z 2017r. ). II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3   SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA     IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2018IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 640000.00Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO -TRUCK Leszek Chmiel Email wykonawcy: biuro@mototruck.pl Adres pocztowy: Ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-115 Kielce Kod pocztowy: 25-115 Miejscowość: Kielce Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 787200.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 787200.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 787200.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ   IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.                                                                                                                        Prezes OSP w Besku                                                                                                                               Jan Jaślar

Pełna treść wiadomości na: osp.besko.pl/?p=13746
osp.besko.pl, Źródło artykułu: osp.besko.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  sanocki

  Powiat sanocki - powiat w południowo-wschodnim rejonie województwa podkarpackiego z siedzibą w Sanoku. Przynależą do niego gminy Sanok (gmina miejska), Zagórz, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska, Zarszyn oraz miasta Sanok i Zagórz.

  Turyści zachwalają sobie piękno tutejszej przyrody i zgodnie twierdzą, że to największy atut ziem powiatu sanockiego. Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu, pięć rezerwatów przyrody i liczne pomniki przyrody. To wszystko powoduje, że ponad 33% powierzchni powiatu stanowią właśnie tego typu atrakcje. Warto też wspomnieć o lasach niebędących pod ochroną. Można wybrać się do nich np. na zbieranie grzybów i jagód.    

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola