Belka
Niedziela, 24 Lutego 2019   imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Data publikacji: 2018-03-26, Data modyfikacji: 2018-03-27
A A AWydrukDrukuj  
 
      Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18   1. Ogłoszenie naboru Powiat Sanocki ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18. Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz.Ut.j.z2017r.poz.1460,zpóźń.zm.). 2. Cel Partnerstwa Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu mającego na celu: - dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza  z Sanoka w Sanoku - wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły Powiat Sanocki/ Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku będzie pełnił rolę Wnioskodawcy / Lidera Partnerstwa. 3. Zakres tematyczny projektu: Zakres planowanych zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie ukierunkowany na wsparcie ścisłego powiązania zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy i będzie obejmował: a. Modyfikację programu nauczania do zawodu technik mechanik - w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami, b. Modyfikację programu nauczania do zawodu technik teleinformatyk – w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami . c. Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych i teleinformatycznych uczących  w zmodyfikowanym zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik teleinformatyk poprzez realizację staży  u pracodawcy/pracodawców. d. Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów kształcących się  w zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych. e. Dodatkowe zajęcia/kursy specjalistyczne dla uczniów zmodernizowanego kierunku technik teleinformatyka i mechanika pojazdów samochodowych - o ile taka potrzeba będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawcy/pracodawców, a zajęcia/kursy będą powiązane z kierunkiem kształcenia. f. Doposażenie pracowni dla potrzeb zmodyfikowanego programu nauczania w zawodzie technik teleinformatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych. g. Stworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych, chyba że patronat został już ustanowiony. h. Włączenie pracodawcy/pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych. i. Promocję zmodernizowanego w ramach projektu kierunku kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych. 4. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na: a. Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań projektowych, a następnie wspólnej realizacji projektu, w tym udziale w zarządzaniu projektem. b. Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu diagnozy potrzeb obejmującej inwentaryzację posiadanego przez szkołę wyposażenia. c. Objęciu patronatem kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk - symbol cyfrowy 351103 oraz mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy 723103 ,chyba że patronat został już ustanowiony. d. Pomocy w opracowaniu i modyfikacji programu do zawodu technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych, oraz zatwierdzeniu zmodyfikowanego programu do realizacji. e. Organizacji staży dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych i teleinformatycznych uczących w Zespole Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku w zmodyfikowanym zawodzie technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych w (160 godz. stażu na nauczyciela). f. Organizacji staży wakacyjnych dla uczniów uczących się według zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik teleinformatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych w Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku (300 godz. stażu na ucznia). g. Współpracy przy organizacji dodatkowych zajęć/kursów specjalistycznych dla uczniów zmodernizowanego kierunku technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych. h. Pomocy w opracowaniu programu staży zawodowych dla nauczycieli i uczniów. i. Udziale pracodawcy-partnera lub jego pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk i mechanik pojazdów samochodowych w charakterze egzaminatorów lub obserwatorów. Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie. Najważniejsze korzyści, jakie odniesie partner z uczestnictwa w projekcie - Modyfikacja programu nauczania pod potrzeby pracodawcy -Wyszkolenie przyszłego pracownika zgodne z zapotrzebowaniem i wymaganiami pracodawcy -Refundacja wynagrodzenia opiekuna/opiekunów stażystów nauczycieli i uczniów 5. Forma prawna partnera Partnerem może zostać każdy podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) spoza sektora finansów publicznych. Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Powiatem Sanockim będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu, w tym w zarządzaniu projektem. 6. Wymagania i oczekiwania w stosunku do partnera-kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera: Kryteria dostępu: Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania: a) Podmiot nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 1)art.207ust.4ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.t.j.z2017r. poz.2077.); 2) art.12 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 15czerwca 2012r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012r.poz.769zpóźn.zm.); 3) art.9 ust.1 pkt2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.Dz.U.t.j.z 2016r.poz.1541zpóźn.zm.). b) Podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami c) Potencjalny partner prowadzi działalność na terenie powiatu sanockiego w województwie podkarpackim - siedziba lub oddział firmy(zakład produkcyjny)znajduje się na terenie powiatu sanockiego d) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z modyfikowanym kierunkiem kształcenia w zawodzie technik- teleinformatyk/mechanik pojazdów samochodowych, w szczególności: firma posiada stanowiska pracy dla technika teleinformatyka i/lub mechanika pojazdów samochodowych. e) Podmiot musi być potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej działalności jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów zmodyfikowanego i/lub nowego kierunku -zadeklaruje wolę zatrudnienia najlepszych absolwentów tego kierunku Kryteria oceny ofert - punktowane: a. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa - zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe - opis potencjału partnera planowanego do zaangażowania w ramach realizacji projektu - maksymalnie5pkt b. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze - opis doświadczenia w realizacji projektów jako beneficjent lub partner projektu lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami lub na ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami projektu - maksymalnie 5pkt c. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu-opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu (przy uwzględnieniu działań przewidzianych dla Partnera opisanych w pkt.4 ogłoszenia) - maks. 5 pkt Najwyższa możliwa liczba punktów do zdobycia przez potencjalnego partnera - 15 pkt 7. Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów: a. Po upływie terminu składania ofert Komisja Wyboru Partnera dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert/y najkorzystniejszej/szych b. Kryteria zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia. c. W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub maksymalna ilość punktów w każdym kryterium. d. Spośród ocenionych ofert Komisja Wyboru Partnera wybierze ofertę lub oferty, która/e oprócz spełniania wszystkich wymagań formalnych i kryteriów dostępu, w wyniku oceny wymagań merytorycznych wg kryteriów punktowanych, uzyska/ją co najmniej 8 punktów. Ogłaszający utworzy listę Ofert współpracy uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. e. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert f. Ostateczną decyzję o wyborze Partnera/ów w projekcie podejmie Zarząd Powiatu na podstawie rekomendacji Komisji Wyboru Partnera. g. Wybranemu/-m podmiotowi/podmiotom Ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera partnerstwa i Partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu h. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Ogłaszającego nabór w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera/-ów, Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej i. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny: Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr1do niniejszego ogłoszenia. Oferta w raz załącznikami musi być złożona w języku polskim. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się stosowne oświadczenia zawarte w pkt. II formularza oferty Wraz z ofertą należy złożyć: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli okażą się konieczne. 2. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty (nieobowiązkowe). Miejsce, termin i sposób składania ofert: Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku ul. Stróżowska 15 pokój nr 5 w godzinach od 7:00 do 15 :00. Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór na partnera". Osoba/y upoważniona/e do złożenia oferty powinna/y parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym. Oferty należy zgłaszać w terminie do 16.04.2018r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Bożena Chabros-Jaklik tel.604283587 email: bozenajaklik@interia.pl 8. Informacje dodatkowe: Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do: 1.Dokonanie zbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu. 2.Negocjowania zakresu, warunków i ewentualnych wkładów w realizację poszczególnych działań z wybranym Partnerem projektu. 3.Rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów oraz unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 4.Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie 5.Planowany termin realizacji projektu: 05.03.2018r.-30.09.2021r. 6.Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE. Sanok, dnia 26 marzec 2018 r. Załączniki:        

Pełna treść wiadomości na: zs2.sanok.pl/index.php/item/1196-ogłoszenie-otwartego-naboru-partnera-partnerów-spoza-sektora-finansów-publicznych-w-celu-wspólnego-przygotowania-i-realizacji-projektu-w-ramach-konkursu-nr-rppk090400-ip01-18-022-18
zs2.sanok.pl, Źródło artykułu: zs2.sanok.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  sanocki

  Powiat sanocki - powiat w południowo-wschodnim rejonie województwa podkarpackiego z siedzibą w Sanoku. Przynależą do niego gminy Sanok (gmina miejska), Zagórz, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska, Zarszyn oraz miasta Sanok i Zagórz.

  Turyści zachwalają sobie piękno tutejszej przyrody i zgodnie twierdzą, że to największy atut ziem powiatu sanockiego. Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu, pięć rezerwatów przyrody i liczne pomniki przyrody. To wszystko powoduje, że ponad 33% powierzchni powiatu stanowią właśnie tego typu atrakcje. Warto też wspomnieć o lasach niebędących pod ochroną. Można wybrać się do nich np. na zbieranie grzybów i jagód.    

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola